odd-i

 

 
 
  이제 오드아이쇼핑몰에서 편리하게 구매하세요!
 
 
 
 
 
 HOME > 고객지원 > P10펌웨어
 
     
odd-i P10 Firmware Release 14th 2006-05-18 8487
odd-i P10 Firmware Release 13th 2006-04-21 3889
외부 응용 프로그램 관련 추가 사항 2006-03-24 2476
odd-i P10 Firmware Release 12th 2006-03-24 3102
키보드 맵핑 테이블 2006-03-08 1794
펌웨어 업데이트로 추가된 기능 2006-03-06 2176
odd-i P10 Firmware Release 11th 2006-02-24 2950
42 odd-i P10 Firmware Release 14th 2006-05-18 8487
41 odd-i P10 Firmware Release 13th 2006-04-21 3889
40 외부 응용 프로그램 관련 추가 사항 2006-03-24 2476
39 odd-i P10 Firmware Release 12th 2006-03-24 3102
38 키보드 맵핑 테이블 2006-03-08 1794
37 펌웨어 업데이트로 추가된 기능 2006-03-06 2176
36 odd-i P10 Firmware Release 11th 2006-02-24 2950
35 odd-i P10 Firmware Release 10th 2006-02-23 1642
34 odd-i P10 Firmware Release 9th 2006-02-07 2827
33 odd-i P10 Firmware Release 8th (2) 2006-01-26 2195
32 odd-i P10 Firmware Release 8th (1) 2006-01-26 1981
31 odd-i P10 Firmware Release 8th (3) 2006-01-26 1511
30 odd-i P10 Firmware Release 7th (3) 2006-01-19 1151
 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 |